PRAVILNIK o sadržaju putnog naloga, načinu njegovog izdavanja, unošenja podataka i vodjenju evidencije o izdatim putnim nalozima

Član 1

  Sledeći član »  

Putni nalog za autobus i teretno motorno vozilo kojim se obavlja javni prevoz i prevoz za sopstvene po trebe u drumskom saobraćaju, kao i putnički automobil osim automobila u svojini gradjana, kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe, mora da sadrži:

!2и! 1) podatke o vrsti prevoza (javni, linijski i vanlinijski, ili prevoz za sopstvene potrebe); !2и! 2) naziv, odnosno ime i prezime, sedište i adresu prevoznika:, odnosno imaoca vozila; !2и! 3) mesto, dan, mesec i godinu izdavanja putnog naloga, kao i broj putnog naloga; !2и! 4) ime i prezime vozača i ostalih članava posade vozila; !2и! 5) osnovne podatke o pravcu kretanja vozila (relacija); !2и! 6) potpis ovlašćenog lica, odnosno prevoznika koji izdaje putni nalog; !2и! 7) registarski broj i oznaku područja gde je vozilo registrovano, marku i tip vozila sa naznačenjem korisne nosivosti i sopstvene težine teretnog motornog vozila; !2и! 8) potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila, sa potpisom odgovornog lica da je vozilo tehinički ispravno i potpisom vozača da je primio vozilo bez vidljivih nedostataka; !2и! 9) datum, čas i minut polaska iz polaznog mesta, dolazak, odnosno odlazak iz usputnog mesta i dolazak u odredišno mesto, kao i uzrok zadržavanja (utovar, istovar, kvar i sl.); !2и! 10) stanje kilometar-sata na početku i po završetku vožnje; !2и! 11) broja lica koja se prevoze u javnom vanlinijskom prevozu, i prevozu za sopstvene potrebe, a za teretno motorno vozilo tovarnog lista ili druge naprave iz koje se vidi šta se i za koga prevozi.

Za vozilo kojim se obavlja prevoz po redu vožnje u linijskom drumskom saobraćaju, podaci iz stava 1 tačka 9. ovog člana, unose se u putni nalog samo za početnu stanicu, odnosno stajalište u polasku i povratku.

Obrazac putnog naloga sa sadržinom iz stava 1. ovog koji izdaje prevoznik, odnosno imalac motornog vozila, sastavni je deo ovog pravilnika.

Obrazac putnog naloga iz stava 3. ovog člana može da sadrži i druge podatke (o radu vozača, o ostvarenom radu vozila, o utrošku goriva i sl.).