Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 210

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ministar unutrašnjih poslova donosi bliže propise o uslovima koje mora ispunjavati pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona.

Pravno lice dužno je da obezbedi ispunjenost propisanih uslova za obuku kandidata za vozače.

Pravno lice će privremeno prestati sa teorijskom obukom kandidata za vozače kada prestane da ispunjava uslove:

1) iz

člana 208. stav 1. tačka 1. ili,

2) iz člana 209. stav 1. tačka 2. ovog zakona.

Pravno lice će privremeno prestati sa praktičnom obukom kandidata za vozače određene kategorije vozila kada prestane da ispunjava uslove:

1) iz člana 208. stav 1. tačka 4. ili,

2) iz člana 208. stav 1. tačka 5. ili,

3) iz člana 209. stav 1. tačka 1. ovog zakona.

Pravno lice će privremeno prestati sa organizovanjem i sprovođenjem vozačkog ispita određene kategorije vozila kada prestane da ispunjava uslove:

1) iz člana 208. stav 1. tačka 1. ili,

2) iz člana 208. stav 1. tačka 4. ili,

3) iz člana 208. stav 1. tačka 5. ili,

4) iz člana 209. stav 1. tačka 3. ovog zakona.

O privremenom prestanku sa radom pravno lice će najkasnije prvog sledećeg radnog dana obavestiti organ koji vrši nadzor. Za vreme privremenog prestanka sa radom pravno lice ne sme vršiti osposobljavanje kandidata u skladu sa odredbama ovog člana.

Privremeni prestanak rada može trajati najduže tri meseca.

O završetku privremenog prestanka rada, pravno lice je dužno da obavesti organ koji vrši nadzor najkasnije jedan dan pre početka nastavka sa radom.

« Prethodni član Sledeći član »