Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 222

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Program za polaganje stručnog ispita za predavača teorijske obuke obuhvata sadržaje iz oblasti:

1) saobraćajne etike,

2) bezbednosti drumskog saobraćaja,

3) propisa bezbednosti saobraćaja, obuke vozača i polaganja vozačkih ispita,

4) teorije izvođenja radnji sa vozilom u saobraćaju na putu,

5) metodiku izvođenja teorijske obuke.

Program za polaganje stručnog ispita za predavača teorijske obuke, program obaveznih seminara unapređenja znanja, način polaganja stručnog ispita i polaganja provere znanja, rokovima za održavanje seminara i izgled i sadržaj obrasca dozvole (licence) bliže će propisati ministar nadležan za poslove saobraćaja na predlog Agencije.

Agencija sprovodi stručni ispit, organizuje seminare unapređenja znanja, obavlja proveru znanja, propisuje i vodi registar izdatih dozvola (licenci) za predavača teorijske obuke.

Poslove iz stava 3. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

« Prethodni član Sledeći član »