Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

6. Instruktor vožnje

Član 223

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Instruktor vožnje obrazuje se u sistemu srednjeg obrazovanja.

Ispit za instruktora vožnje može polagati vozač koji je navršio 21 godinu života i ima najmanje tri godine vozačku dozvolu za vozače vozila one kategorije za koju polaže ispit za instruktora vožnje.

Bliže propise o programu, uslovima i načinu obrazovanja i polaganja ispita za instruktora vožnje donosi ministar nadležan za poslove obrazovanja.

« Prethodni član Sledeći član »