Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 224

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Praktičnu obuku može da obavlja instruktor vožnje koji ispunjava propisane uslove i ima dozvolu (licencu) za instruktora vožnje.

Instruktor vožnje mora ispunjavati sledeće uslove:

1) da ima položen ispit za vozača instruktora ili stečenu (javnu školsku ispravu) školsku diplomu za instruktora vožnje odgovarajuće kategorije,

2) da je zdravstveno sposoban,

3) da u poslednje četiri godine nije pravosnažno osuđivan za krivična dela: teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti, kao i da se protiv njega ne vodi istraga za ova krivična dela, odnosno nije podignuta optužnica za ova krivična dela.

Dozvolu (licencu) iz stava 1. ovog člana izdaje Agencija.

Dozvola (licenca) za instruktora vožnje ima rok važenja pet godina.

Dozvola (licenca) iz stava 1. ovog člana će se obnoviti instruktoru vožnje ako je:

1) prisustvovao obaveznim seminarima unapređenja znanja,

2) položio ispit provere znanja i

3) zdravstveno sposoban.

Dozvola za instruktora vožnje određene kategorije važi samo u vreme kada i njegova vozačka dozvola za tu kategoriju vozila.

Ukoliko je instruktoru vožnje, do datuma podnošenja zahteva za izdavanje dozvole za instruktora vožnje, oduzimana dozvola (licenca) više od dva puta za poslednjih 10 godina, dozvola se neće izdati.

Poslove iz stava 3. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

« Prethodni član Sledeći član »