Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

9. Ispitivač

Član 238

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ispitivač mora da ispunjava propisane uslove i ima dozvolu (licencu) za ispitivača.

Ispitivač mora ispunjavati sledeće uslove:

1) da ima dozvolu (licencu) za instruktora vožnje odgovarajuće kategorije,

2) da je navršio najmanje 23 godine života,

3) da ima najmanje višu stručnu spremu saobraćajne struke – drumski saobraćaj, odnosno visoku stručnu spremu druge struke i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja, odnosno za lica koja obavljaju ove poslove na dan stupanja na snagu ovog zakona da imaju najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima instruktora vožnje ili ispitivača, 4) da ima položen stručni ispit za ispitivača,

5) da mu za poslednje dve godine nije izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja vozilom,

6) da u poslednje četiri godine nije pravosnažno osuđivan za krivična dela: teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti, kao i da se protiv njega ne vodi istraga za ova krivična dela, odnosno nije podignuta optužnica za ova krivična dela.

Na teorijskom ispitu ispitivač mora imati licencu za ispitivača B kategorije, a na praktičnom delu one kategorije vozila za koju kandidat za vozača polaže ispit.

Dozvolu (licencu) iz stava 1. ovog člana izdaje Agencija.

Dozvola (licenca) za ispitivača ima rok važenja pet godina.

Dozvola (licenca) iz stava 1. ovog člana će se obnoviti ispitivaču ako je prisustvovao obaveznim seminarima unapređenja znanja i položio ispit provere znanja.

Dozvola (licenca) za ispitivača određene kategorije važi samo u vreme kada i njegova dozvola (licenca) za instruktora vožnje, odnosno vozačka dozvola te kategorije.

Ukoliko je instruktoru vožnje, do datuma podnošenja zahteva za izdavanje dozvole za instruktora vožnje, oduzimana dozvola (licenca) više od dva puta za poslednjih 10 godina, dozvola se neće izdati.

Poslove iz stava 4. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

« Prethodni član Sledeći član »