Zakon o elektronskom dokumentu

V. VREMENSKI ŽIG

Sistem za formiranje vremenskog žiga

Član 14

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Izdavalac vremenskog žiga dužan je da na osnovu zahteva za formiranje vremenskog žiga obezbedi formiranje propisane strukture podataka vremenskog žiga kao i pouzdano utvrđivanje vremena njegovog nastanka i elektronsko potpisivanje strukture podataka vremenskog žiga.

Elektronske sertifikate za potpisivanje vremenskog žiga izdaje sertifikaciono telo upisano u evidenciju, odnosno registar kod nadležnog organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Ministar nadležan za informaciono društvo (u daljem tekstu: ministar) propisuje bliže uslove koje mora da ispunjava sistem za formiranje vremenskog žiga.

« Prethodni član Sledeći član »