Zakon o elektronskom dokumentu

VI. NADZOR

Organ nadležan za nadzor

Član 20

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba ovog zakona koje se odnose na vremenski žig Ministarstvo vrši preko inspektora za elektronski potpis.

« Prethodni član Sledeći član »