ZAKON o zaštiti od požara

II. PLANIRANjE I ORGANIZOVANJE ZAŠTITE OD POŽARA

Strategija zaštite od požara

Član 15

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Strategiju zaštite od požara (u daljem tekstu: Strategija) donosi Vlada.

Strategijom se utvrđuje stanje u oblasti zaštite od požara i mere koje treba preduzeti.

Strategija se donosi za period od najmanje pet godina i sadrži naročito:

1) opis i ocenu stanja u oblasti zaštite od požara;

2) osnovne ciljeve i kriterijume za sprovođenje zaštite od požara u celini, po oblastima i prostornim celinama sa prioritetnim merama zaštite;

3) uslove za primenu najpovoljnijih privrednih, tehničkih, tehnoloških, ekonomskih i drugih mera za zaštitu od požara;

4) dugoročne i kratkoročne mere za sprečavanje izbijanja, ublažavanja posledica požara i kontrolu sprovođenja mera zaštite od požara;

5) način obezbeđivanja sredstava za zaštitu od požara.

« Prethodni član Sledeći član »