ZAKON o zaštiti od požara

Plan zaštite od požara jedinice lokalne samouprave

Član 22

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Jedinica lokalne samouprave donosi Plan zaštite od požara koji sadrži naročito:

1) prikaz postojećeg stanja zaštite od požara;

2) procenu ugroženosti od požara;

3) organizaciju zaštite od požara;

4) predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja zaštite od požara;

5) proračun potrebnih finansijskih sredstava;

6) propisane proračunske i grafičke priloge.

Na Plan zaštite od požara pribavlja se saglasnost Ministarstva.

« Prethodni član Sledeći član »