ZAKON o zaštiti od požara

Kategorizacija prema ugroženosti od požara

Član 23

  « Prethodni član     Sledeći član »  

U cilju utvrđivanja odgovarajuće organizacije i preduzimanja mera potrebnih za uspešno funkcionisanje i sprovođenje zaštite od požara, Ministarstvo vrši kategorizaciju objekata, delatnosti i zemljišta prema ugroženosti od požara u zavisnosti od tehnološkog procesa koji se u njima odvija; vrste i količine materijala koji se proizvodi, prerađuje ili skladišti; vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekta; značaja i veličine objekta i vrste biljnog pokrivača.

Objekti, delatnosti i zemljišta razvrstavaju se u sledeće kategorije:

1) sa visokim rizikom od izbijanja požara – prva kategorija ugroženosti od požara;

2) sa povećanim rizikom od izbijanja požara – druga kategorija ugroženosti od požara;

3) sa izvesnim rizikom od izbijanja požara – treća kategorija ugroženosti od požara.

Na rešenje o kategorizaciji iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Ministarstvo odbrane vrši kategorizaciju vojnih objekata i objekata od posebnog značaja za odbranu.

Vlada propisuje osnove, merila i uslove kategorizacije iz stava 1. ovog člana.

« Prethodni član Sledeći član »