ZAKON o zaštiti od požara

Izrada Glavnog projekta zaštite od požara

Član 32

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Glavni projekat zaštite od požara izrađuje privredno društvo odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje delatnosti izrade tehničke dokumentacije, koje ima ovlašćenje Ministarstva za izradu Glavnog projekta zaštite od požara i ima zaposlena lica sa licencom za izradu projekta zaštite od požara.

Licencu iz stava 1. ovog člana može dobiti lice koje ima:

1) najmanje visoku stručnu spremu tehničkog smera;

2) najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima projektovanja mera zaštite od požara ili njihovog nadzora;

3) položen stručni ispit iz oblasti zaštite od požara.

Ministar propisuje bliže uslove za dobijanje ovlašćenja za izradu Glavnog projekta zaštite od požara, kao i program i način polaganja stručnog ispita iz stava 2. tačka 3) ovog člana.

Ministarstvo vodi evidencije o izdatim ovlašćenjima i licencama iz stava 1. ovog člana.

« Prethodni član Sledeći član »