ZAKON o zaštiti od požara

Podobnost objekta za upotrebu

Član 36

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Organ nadležan za izdavanje dozvole za upotrebu dužan je da pribavi saglasnost Ministarstva za objekat odnosno deo objekta iz čl. 33. i 34. ovog zakona u pogledu sprovedenosti mera zaštite od požara.

Objekat je podoban za upotrebu ako je:

1) izgrađen u skladu s Glavnim projektom zaštite od požara;

2) obezbeđen dokaz o karakteristikama ugrađenih materijala za konstrukciju koja treba da bude otporna na požar, materijalima za enterijer za koje postoje posebni zahtevi u pogledu otpornosti na požar, materijalima koji se koriste ili skladište u tehnološkom procesu;

3) obezbeđen dokaz o ispravnom delovanju izvedenih instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacija za odimljavanje, kao i stabilnih i mobilnih instalacija i uređaja za gašenje požara, izboru mobilne opreme za gašenje požara;

4) ako su ispunjeni drugi tehnički uslovi.

« Prethodni član Sledeći član »