ZAKON o zaštiti od požara

Posebna obuka iz oblasti zaštite od požara

Član 55

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Lica koja rade na poslovima zaštite od požara dužna su da pohađaju posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara (u daljem tekstu: posebna obuka) i polože stručni ispit najkasnije u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno raspoređivanja na poslove zaštite od požara.

Lica koja su se kao pripadnici Vojske Srbije stručno osposobljavala na kursevima zaštite od požara, po programu koji je usklađen sa Ministarstvom, stiču pravo na polaganje stručnog ispita iz stava 1. ovog člana.

Stručni ispit se polaže pred komisijom Ministarstva.

Vrstu i program obuke, obim i uslove posebne obuke, način polaganja, visinu troškova stručnog ispita, kao i visinu naknade članovima komisije iz stava 3. ovog člana propisuje ministar.

« Prethodni član Sledeći član »