ZAKON o zaštiti od požara

Stručni ispit

Član 62

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Po prijemu u radni odnos u vatrogasno-spasilačku jedinicu zaposleni je dužan da pohađa obuku i položi stručni ispit iz oblasti zaštite od požara prema planu i programu koji propisuje ministar.

Zaposlenom koji ne položi ispit u propisanom roku prestaje radni odnos.

Ministar propisuje program i sadržinu obuke i polaganje stručnog ispita iz stava 1. ovog člana.

« Prethodni član Sledeći član »