ZAKON o zaštiti od požara

Evidencije

Član 69

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vatrogasne jedinice dostavljaju izveštaj o svim izvršenim intervencijama nadležnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici, koja vodi jedinstvenu evidenciju izvršenih intervencija.

Ministarstvo vodi evidenciju svih vanrednih događaja i požara za teritoriju Republike Srbije i na zahtev zainteresovanog lica izdaje uverenje o nastalom požaru.

Ministar propisuje sadržaj i način vođenja evidencija iz st. 1. i 2. ovog člana.

« Prethodni član Sledeći član »