ZAKON o zaštiti od požara

V. NADZOR NAD SPROVOĐENJEM ZAŠTITE

OD POŽARA

Nadzor

Član 73

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Nadzor nad izvršavanjem odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrši Ministarstvo preko inspektora.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, nadzor nad sprovođenjem zaštite od požara u objektima posebne namene koje koristi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije i pravnim licima koja se bave proizvodnjom za vojne potrebe (namenska industrija) vrši Ministarstvo odbrane.

Za subjekte u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara vrši se periodični pregled, u skladu s aktom koji donosi ministar.

« Prethodni član Sledeći član »