ZAKON o zaštiti od požara

Prava i dužnosti inspektora

Član 76

  « Prethodni član     Sledeći član »  

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i dužnost da:

1) uđe u privatni posed na zahtev stanara ili u slučaju otklanjanja ozbiljne neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i imovinu većeg obima;

2) obavesti nadležni organ odnosno nadležnog inspektora da se gradnja objekata ne sprovodi u skladu s merama zaštite od požara predviđenim u glavnom projektu.

Vlasnici odnosno korisnici objekata i drugih nepokretnosti dužni su da omoguće obavljanje inspekcijskih poslova i da inspektoru daju na uvid propisanu dokumentaciju, potrebne podatke i obaveštenja.

« Prethodni član Sledeći član »