ZAKON o zaštiti od požara

Rešenja o zabrani

Član 79

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Inspektor će zbog neposredne opasnosti od požara rešenjem zabraniti:

1) držanje sirovina, gotovih proizvoda ili drugih predmeta u zatvorenim ili otvorenim skladišnim prostorima od kojih preti opasnost od izbijanja i širenja požara;

2) upotrebu otvorene vatre u zatvorenim i otvorenim prostorima (pušenje, zavarivanje, upotrebu svetiljki sa otvorenim plamenom, otvorena ložišta, elektroinstalacije koje nisu u posebnoj izvedbi i sl.);

3) upotrebu objekata ili njihovih delova, delova postrojenja, instalacija ili drugih uređaja ako se njihovim preuređenjem ne može otkloniti nedostatak koji može izazvati požar;

4) upotrebu uređaja, instalacija i sredstava dok se ne preduzmu mere da se opasnost ukloni;

5) obavljanje određenog posla u objektu ili njegovom delu, prostoriji odnosno prostoru (lakiranje, pretakanje zapaljivih tečnosti i gasova i sl.).

Žalba protiv rešenja iz stava 1. ovog člana ne odlaže izvršenje.

« Prethodni član Sledeći član »