ZAKON o zaštiti od požara

Stupanje na snagu

Član 90

  « Prethodni član  

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS”, a primenjuje se po isteku devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Na osnovu [link=s200695906.doc#ч112]člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim
« Prethodni član