ZAKON o zaštiti od požara

Prestanak važenja

Član 89

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik SRS”, broj 37/88 i „Službeni glasnik RS”, br.53/93, 67/93, 48/94 i 101/05), osim odredaba čl. 74–79, koji prestaju da važe u skladu sa posebnim zakonom.

Podzakonski propisi predviđeni ovim zakonom doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do početka primene podzakonskih propisa iz stava 2. ovog člana primenjuju se odredbe važećih podzakonskih propisa koje nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

« Prethodni član Sledeći član »