Carinski zakon

Niža stopa carine

Član 105

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Izuzetno od odredbe člana 92. ovog zakona, deklarant može da zahteva da se primeni povoljnija stopa carine, ako nakon prihvatanja deklaracije, ali pre puštanja robe deklarantu, dođe do smanjenja stope carine, osim kada robu nije bilo moguće pustiti iz razloga koje je prouzrokovao deklarant.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »