Carinski zakon

Roba dobijena od robe stavljene u carinski postupak sa odlaganjem

Član 114

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Za sve proizvode i robu dobijene od robe stavljene u carinski postupak sa odlaganjem smatra se da su stavljeni u isti postupak.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Vlada može da propiše uslove pod kojima roba koja se dobija iz robe koja je stavljena u carinski postupak sa odlaganjem, stiče status domaće robe.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »