Carinski zakon

Pojam unutrašnjeg tranzita, način kretanja robe

Član 125

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Postupak unutrašnjeg tranzita je kretanje domaće robe od jednog do drugog mesta unutar carinskog područja Republike Srbije bez promene njenog carinskog statusa pri prolazu kroz teritoriju treće države. Ova odredba ne utiče na primenu člana 118. stav 1. tačka 2) ovog zakona.

Kretanje robe iz stava 1. ovog člana može biti:.

1) u okviru postupka tranzita, pod uslovom da je takva mogućnost predviđena međunarodnim sporazumom;

2) na osnovu TIR karneta (u skladu sa TIR Konvencijom);

3) na osnovu ATA karneta koji se koristi kao tranzitni dokument;

4) na osnovu dokumenta propisanog međunarodnim sporazumima prihvaćenim od strane Republike Srbije;

5) u okviru poštanskog saobraćaja.

U slučaju iz stava 2. tačke 1) ovog člana, na odgovarajući način primenjuju se odredbe čl. 119, 121, 122, 123. i 124. ovog zakona.

U slučajevima iz stava 2. tač. 2) do 5) ovog člana, roba zadržava svoj carinski status samo ako je taj status ustanovljen pod uslovima i na način koje propisuje Vlada.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »