Carinski zakon

B.Postupak tranzita I . Spoljni tranzit – Opšte odredbe

Spoljni tranzit, tranzit robe stavljene u carinski postupak sa ekonomskim dejstvom

Član 118

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Postupak spoljnog tranzita je kretanje robe između dva mesta unutar carinskog područja Republike Srbije, i to:.

1) strane robe, bez naplate uvoznih i drugih dažbina i primene mera trgovinske politike, i

2) domaće i strane robe, kada je to neophodno radi pravilne primene odredaba koje se odnose na povraćaj, odnosno otpust carinskog duga.

Kretanje robe iz stava 1. ovog člana može biti:.

1) u okviru postupka tranzita u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona;

2) na osnovu TIR karneta, (u skladu sa TIR Konvencijom), pod uslovom:.

– da to kretanje počinje ili se završava van carinskog područja Republike Srbije , ili

– da se to kretanje odnosi na isporuku robe koja mora biti istovarena u carinskom području Republike Srbije, a koja se transportuje sa robom koju treba istovariti u trećoj državi, ili

– da se to kretanje obavlja između dva mesta u carinskom području Republike Srbije preko teritorije treće države;

3) na osnovu ATA karneta koji se koristi kao tranzitni dokument;

4) na osnovu dokumenta propisanog međunarodnim sporazumima prihvaćenim od strane Republike Srbije;

5) u okviru poštanskog saobraćaja, u skladu sa aktima Svetskog poštanskog saveza kada robu prenosi imalac prava i obaveza prema tim aktima ili je za njega prenosi neko drugo lice.

Postupak spoljnog tranzita primenjuje se i na kretanje robe stavljene u carinski postupak sa ekonomskim dejstvom ne isključujući posebne odredbe koje se primenjuju na taj postupak.

Nosilac postupka spoljnog tranzita (principal), odnosno lice koje samo ili preko ovlašćenog zastupnika zahteva sprovođenje carinskog postupka tranzita i odgovorno je za izvršenje tog postupka u skladu sa propisima.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »