Carinski zakon

Upravni spor

Član 13

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Protiv drugostepene odluke koja je doneta u upravnom postupku može se, u skladu sa odredbama Zakona o upravnim sporovima, pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »