Carinski zakon

Ukidanje ili izmena odluke

Član 15

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Odluka koja je povoljna za lice na koje se odnosi ukida se ili menja, osim u slučajevima koji su navedeni u članu 14. ovog zakona, ako jedan ili više uslova predviđenih za njeno donošenje nisu bili ispunjeni ili nisu više ispunjeni.

Odluka koja je povoljna za lice na koje se odnosi može se ukinuti ako lice ne ispuni obavezu koja mu je određena odlukom.

Odluka o ukidanju ili izmeni dostavlja se bez odlaganja licu na koje se odnosi.

Odluka o ukidanju ili izmeni proizvodi pravno dejstvo od dana dostavljanja licu na koje se odnosi, a kada opravdani interesi lica na koje se odluka odnosi to zahtevaju, carinski organ može odložiti dan od kada doneta odluka proizvodi pravno dejstvo.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »