Carinski zakon

DEO PETI ROBA KOJA NAPUŠTA CARINSKO PODRUČJE REPUBLIKE SRBIJE

Roba koja napušta carinsko područje Republike Srbije, rokovi i uslovi

Član 210

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Roba koja napušta carinsko područje Republike Srbije, osim robe koja se prevozi prevoznim sredstvima koja samo prolaze kroz teritorijalne vode ili vazdušni prostor carinskog područja Republike Srbije, bez zaustavljanja na tom području, mora imati deklaraciju ili, ako se ne zahteva deklaracija, sažetu deklaraciju.

Vlada propisuje:.

1) rok do kojeg deklaracija ili sažeta deklaracija mora biti podneta izlaznom carinskom organu pre nego što se roba iznese sa carinskog područja Republike Srbije,

2) pravila za izuzeće od napred propisanog roka i promene roka,

3) uslove pod kojima se može odustati od zahteva za podnošenje sažete deklaracije ili se zahtev može izmeniti, i

4) slučajeve u kojima i uslove pod kojima se za robu koja napušta carinsko područje Republike Srbije ne podnosi deklaracija, kao ni sažeta deklaracija, u skladu sa posebnim uslovima ili za određene vrste prometa robe, oblike transporta, za određene ekonomske operatore ili ako međunarodni ugovori zahtevaju posebne oblike obezbeđenja.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »