Carinski zakon

ODELJAK 2 PONOVNIIZVOZ, UNIŠTENJE I USTUPANJE ROBE U KORIST DRŽAVE

Pojam i uslovi

Član 209

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Strana roba može da se:.

1) ponovo izveze iz carinskoga područja Republike Srbije,

2) uništi, ili

3) ustupi u korist države.

Na ponovni izvoz, kad je to potrebno, na odgovarajući način primenjuju se propisane formalnosti za izvoz robe, uključujući i primenu trgovinskih mera.

Vlada propisuje slučajeve u kojima se za stranu robu stavljenu u postupak aktivnog oplemenjivanja sa odlaganjem neće primenjivati trgovinske mere pri izvozu iz Republike Srbije.

O nameri ponovnog izvoza ili uništenja robe mora se obavestiti carinski organ. Carinski organ će zabraniti ponovni izvoz robe ako je to propisano ili to predviđaju mere iz stava 2. ovog člana. Ako se roba koja je stavljena u postupak sa ekonomskim dejstvom ponovo izvozi, za tu robu podnosi se deklaracija u skladu sa čl. 83. do 103. ovog zakona. U tim slučajevima primeniće se član 188. st. 3. i 4. ovog zakona.

Vlada propisuje uslove i način na koji se roba može ustupiti u korist države.

Uništenjem ili ustupanjem robe ne mogu nastati troškovi na teret države.

Za otpad i ostatke nastale uništenjem određuje se carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba propisana za stranu robu.

Otpad i ostaci ostaju pod carinskim nadzorom u skladu sa članom 62. stav 2. ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »