Carinski zakon

Podnošenje sažete deklaracije

Član 213

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ministar propisuje obrazac sažete deklaracije i podatke koji se u nju unose. Sažeta deklaracija mora sadržati podatke koji su neophodni za obavljanje analize rizika i odgovarajuću primenu carinske kontrole, pre svega za potrebe bezbednosti i zaštite, uz primenu, gde je to moguće, međunarodnih standarda i poslovne prakse.

Sažeta deklaracija podnosi se elektronskim putem. Podaci iz trgovačkih, lučkih ili transportnih dokumenata mogu se koristiti ako sadrže neophodne pojedinosti. U izuzetnim slučajevima, carinski organi mogu prihvatiti štampanu sažetu deklaraciju, pod uslovom da se na nju primene iste mere kontrole rizika kao što se primenjuju na deklaracije podnete elektronskim putem.

Sažetu deklaraciju podnosi:.

1) lice koje prenosi robu ili koje preuzima odgovornost za iznošenje robe iz carinskog područja Republike Srbije; ili

2) lice koje može da prijavi ili da obezbedi da konkretna roba bude prijavljena nadležnom carinskom organu; ili

3) predstavnik jednog od lica iz tač. 1) ili 2) ovog stava.

Carinski organ, na zahtev lica iz stava 3. ovog člana, može da odobri dopunu podnete sažete deklaracije. Dopuna se ne može odobriti nakon što je carinski organ:.

1) obavestio lice koje je podnelo sažetu deklaraciju da namerava da pregleda robu, 2) utvrdio da su pojedinosti iz deklaracije netačne, ili

3) dozvolio premeštanje robe.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »