Carinski zakon

Carinska kontrola, analiza rizika, saradnja organa

Član 22

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organi mogu preduzimati sve mere carinske kontrole koje smatraju neophodnim.

Mere carinske kontrole mogu obuhvatiti pregled robe, uzimanje uzoraka, proveru podataka navedenih u deklaraciji, kao i proveru verodostojnosti dokumenata, pregled računa i drugih evidencija privrednih subjekata, pregled prevoznih sredstava, putničkog prtljaga i druge robe koju lica nose sa sobom ili na sebi, kao i sprovođenje službenih ispitivanja i drugih sličnih radnji.

Carinska kontrola, osim nasumičnih provera, prvenstveno treba da se vrši na osnovu analize rizika, uz upotrebu elektronske obrade podataka, u cilju utvrđivanja i procene rizika, kao i u cilju razvoja neophodnih zaštitnih mera na osnovu kriterijuma razvijenih (utvrđenih) na nacionalnom i, gde je to moguće, na međunarodnom nivou.

Carinski organi razvijaju, upravljaju i primenjuju zajednički okvir upravljanja rizikom, na osnovu razmene informacija o riziku i analizi rizika između carinskih službi, u cilju utvrđivanja, između ostalog, kriterijuma za procenu zajedničkog rizika, mera zaštite i prioritetnih oblasti kontrole. Kontrole zasnovane na dobijenim informacijama i kriterijumima vršiće se sa ostalim kontrolama preduzetim u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana ili u skladu sa ostalim propisima.

Vlada utvrđuje kriterijume i prioritetne oblasti kontrole, vrste informacija o riziku, kao i analizi rizika koje će carinski organi Republike Srbije razmenjivati sa carinskim organima drugih država, odnosno teritorija.

Kada drugi nadležni organi, nad istom robom sprovode kontrolu, carinski organ će, u saradnji sa tim organima, nastojati da se ta kontrola vrši, gde god je to moguće, u isto vreme i na istom mestu kao i carinska kontrola („jedinstveni šalter”), uz koordinirajuću ulogu carinskog organa.

U okviru kontrola iz ovog člana, carinski i drugi nadležni organi mogu, kada je to neophodno u cilju smanjenja rizika i borbe protiv prevara, razmenjivati podatke u vezi sa uvozom, izvozom, tranzitom, prenosom, skladištenjem i krajnjom upotrebom robe, kao i podatke u vezi sa prisustvom strane robe.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »