Carinski zakon

Obaveza podnošenja isprava

Član 23

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Lica koja učestvuju ili su u vezi sa prometom robe, dužna su da carinskom organu na njegov zahtev, stave na raspolaganje isprave i podatke, u bilo kom obliku da se nalaze, i pruže svaku drugu pomoć potrebnu za primenu carinskih propisa.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »