Carinski zakon

Visina obezbeđenja

Član 228

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako je polaganje obezbeđenja prema carinskim propisima obavezno, uz primenu posebnih odredaba koje se odnose na postupak tranzita, carinski organ utvrđuje iznos obezbeđenja u visini koja odgovara:.

1) tačnom iznosu carinskog duga ili dugova za koje se obezbeđenje daje, ako se taj iznos u trenutku u kojem se polaganje obezbeđenja zahteva može odrediti;

2) u drugim slučajevima, najvišem iznosu carinskog duga ili dugova koji su nastali ili koji bi mogli nastati.

U slučaju zajedničkog obezbeđenja za više carinskih dugova čija visina tokom osiguranog perioda podleže promenama, obezbeđenje se utvrđuje u iznosu koji obezbeđuje naplatu carinskih dugova u svakom trenutku.

Ako carinski organ zahteva polaganje obezbeđenja kad prema carinskim propisima polaganje obezbeđenja za naplatu carinskog duga nije obavezno, iznos obezbeđenja ne sme biti viši od iznosa utvrđenog primenom odredaba stava 1. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »