Carinski zakon

GLAVA II NASTANAK CARINSKOG DUGA

Član 237

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski dug pri uvozu nastaje:.

1) stavljanjem robe koja podleže plaćanju uvoznih dažbina u slobodan promet;

2) stavljanjem takve robe u postupak privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina.

Carinski dug nastaje u trenutku prihvatanja deklaracije.

Dužnik je deklarant, a u slučaju posrednog zastupanja, dužnik je i lice za čiji je račun deklaracija podneta.

Ako su u deklaraciji za jedan od postupaka iz stava 1. ovog člana prikazani netačni podaci zbog čega uvozne dažbine nisu obračunate i naplaćene, delimično ili u celosti, dužnikom smatra se i lice koje je dalo podatke navedene u deklaraciji, a koje je znalo ili moglo da zna da podaci nisu istiniti.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »