Carinski zakon

Carinski dug kod izuzimanja robe ispod carinskog nadzora

Član 239

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski dug pri uvozu nastaje i nezakonitim izuzimanjem ispod carinskog nadzora robe koja podleže plaćanju uvoznih dažbina.

Carinski dug nastaje u trenutku izuzimanja robe ispod carinskog nadzora.

Dužnik je lice koje je:.

1) izuzelo robu ispod carinskog nadzora,

2) učestvovalo u izuzimanju robe ispod carinskog nadzora iako je znalo ili je moglo da zna da je roba izuzeta ispod carinskog nadzora,

3) steklo ili zadržalo robu izuzetu ispod carinskog nadzora, ako je u trenutku sticanja odnosno prijema robe znalo ili je moglo da zna da se radi o takvoj robi,

4) bilo dužno da se pridržava obaveza koje proizilaze iz privremenog smeštaja robe ili carinskog postupka u koji je roba bila stavljena.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »