Carinski zakon

Obaveza vođenja knjigovodstvene evidencije

Član 24

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Lica koja učestvuju ili su u vezi sa prometom robe i koja su dužna da vode knjigovodstvenu evidenciju u skladu sa zakonom, tu evidenciju, isprave i ostala sredstva za čuvanje podataka mora da vodi na takav način da su prava i obaveze datog lica u vezi sa izvozom i uvozom robe kao i podaci o uvoznim i izvoznim dažbinama u svakom trenutku jasni i precizni.

Podatak sačuvan na medijumu za čuvanje podataka može se preneti i sačuvati na drugom medijumu za čuvanje podataka, pod uslovom da se podatak prenosi na takav način da ostane precizan i potpun, kao i da je raspoloživ tokom čitavog perioda za koji se podatak čuva.

Lica, koja su u skladu sa carinskim propisima dužna da vode evidenciju, moraju da je vode na takav način da obezbede pristup podacima o izvoznim, uvoznim i ostalim dažbinama, kao i da obezbede pristup ostaloj evidenciji iz stava 1. ovog člana.

Carinske isprave smatraju se evidencijom na koju se odnose obaveze iz stava 3. ovog člana.

Evidencija se vodi, organizuje i čuva tako da je dostupna carinskom organu radi kontrole. Lica koja su zadužena za vođenje evidencije dužna su da obezbede neophodnu pomoć carinskom organu, kao i neophodan uvid u strukturu, organizaciju i način rada računovodstvenog sistema lica iz stava 1. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »