Carinski zakon

Carinski dug zbog nepravilnog postupanja ili upotrebe robe u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu

Član 241

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski dug nastaje trošenjem ili upotrebom robe u slobodnoj zoni ili slobodnim skladištima na način ili pod uslovima koji nisu u skladu sa propisima. Ako roba nestane u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu i carinski organ oceni da objašnjenje u vezi sa njenim nestankom nije prihvatljivo, smatra se da je takva roba potrošena ili upotrebljena u slobodnoj zoni ili slobodnim skladištima suprotno propisima.

Carinski dug nastaje u trenutku kad se roba potroši ili prvi put upotrebi pod uslovima koji nisu u skladu sa propisima.

Dužnik je lice koje je potrošilo ili upotrebilo robu, kao i lice koje je u potrošnji ili upotrebi robe učestvovalo, ako je znalo ili je moglo znati da se roba troši ili koristi pod uslovima koji nisu u skladu sa carinskim i drugim propisima.

Ako carinski organ smatra da je roba koja je nestala, potrošena ili upotrebljena u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu, a nije moguće odrediti dužnika u smislu stava 3. ovog člana, lice koje je prema saznanju carinskog organa poslednje bilo u posedu robe obavezno je da plati carinski dug.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »