Carinski zakon

Kada carinski dug ne nastaje

Član 242

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Izuzetno od odredaba čl. 238. i 240. stav 1. tačka 1) ovog zakona, carinski dug za određenu robu neće nastati ako lice dokaže da obaveze koje proizilaze iz:.

1) odredaba čl. 63. do 66. i člana 202. stav 1, tačka 2) ovog zakona ili

2) privremenog smeštaja te robe ili

3) primene carinskog postupka u koji je ta roba bila stavljena, nisu mogle biti ispunjene zbog potpunog uništenja ili nepovratnog gubitka robe kao posledice same prirode robe, nepredviđenih okolnosti, nastupanja više sile ili uz odobrenje carinskog organa. Nepovratno izgubljena roba je roba neupotrebljiva za bilo koje lice.

Carinski dug ne nastaje za robu koja je pod uslovom upotrebe u posebne svrhe stavljena u slobodan promet po nižoj ili stopi carine nula, ako je ta roba uz odobrenje carinskog organa izvezena ili ponovo izvezena.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »