Carinski zakon

Carinski dug za robu koja podleže merama zabrane ili ograničenja

Član 248

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski dug iz čl. 237. do 241. i 246. do 247. ovog zakona nastaje i za robu koja podleže merama zabrane ili ograničenja prilikom uvoza ili izvoza, osim za nezakonito unošenje u carinsko područje Republike Srbije falsifikovanog novca, droge i psihotropnih supstanci koje ne ulaze u privredne tokove a koje zbog svoje upotrebe u medicinske i naučne svrhe podležu strogom nadzoru i kontroli nadležnih organa. Radi primene krivičnih i prekršajnih postupaka za radnje koje su u suprotnosti sa carinskim propisima, smatraće se da je carinski dug nastao u slučajevima kada krivični i prekršajni propisi predviđaju da su carinske dažbine, odnosno postojanje carinskog duga osnov za određivanje kazni, odnosno da je postojanje carinskog duga osnov za pokretanje kaznenih postupaka.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »