Carinski zakon

Drugi slučajevi nastanka carinskog duga pri izvozu

Član 247

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski dug pri izvozu nastaje zbog neispunjenja uslova pod kojima je odobreno da roba napusti carinsko područje Republike Srbije, uz potpuno ili delimično oslobođenje od carinskih dažbina.

Carinski dug nastaje u trenutku kada roba stigne na neko drugo odredište, različito od onog koje je bilo određeno kada je dozvoljeno da roba istupi iz carinskog područja, uz potpuno ili delimično oslobođenje od plaćanja izvoznih dažbina, ili, ako carinski organi ne mogu da utvrde taj trenutak, istekom roka za podnošenje dokaza o ispunjenosti uslova pod kojima je oslobođenje odobreno.

Dužnik je deklarant. U slučaju posrednog zastupanja, dužnikom smatra se i lice za čiji je račun izvozna deklaracija podneta.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »