Carinski zakon

Kamata kod povraćaja duga

Član 278

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako carinski organ izvrši povraćaj carinskog duga, uključujući i iznos kamate, odnosno zatezne kamate, koji je zaračunat prilikom plaćanja tog duga, carinski organ ne plaća i kamatu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, carinski organ će, u skladu sa odredbom člana 269. stav 1. ovog zakona, platiti kamatu kada odluka kojom je odobren zahtev za povraćaj nije izvršena u roku od tri meseca od dana njenog donošenja.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »