Carinski zakon

Obaveštenje o prekidu carinskog postupka

Član 284

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Kad carinski organ, u skladu sa odredbom člana 282. ovog zakona, prekine carinski postupak, o tome bez odlaganja obaveštava:.

1) uvoznika;

2) nosioca prava intelektualne svojine, ako je carinskom organu poznata njegova adresa;

3) organ nadležan za zaštitu prava intelektualne svojine.

Ako u roku od 10 radnih dana od dana kada su zainteresovane strane obaveštene o prekidu postupka carinski organ ne bude obavešten da je pokrenut postupak koji vodi meritornoj odluci, ili da je nadležni organ odredio privremenu meru na osnovu koje se odlaže puštanje robe, roba će biti puštena ako su ispunjeni uslovi za uvoz, izvoz ili tranzit.

Carinski organ može, na zahtev podnosioca, u opravdanim slučajevima, da produži rok iz stava 2. ovog člana za još 10 radnih dana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »