Carinski zakon

Plaćanje novčane kazne u ratama

Član 300

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinarnica koja je vodila prekršajni postupak u prvom stepenu može odobriti da se novčana kazna plati u ratama sa rokom otplate koji ne može biti duži od 12 meseci.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »