Carinski zakon

DEO JEDANAESTI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Carinske povlastice

Član 307

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Prava iz pojedinačnih akata u vezi sa oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina ili drugim carinskim povlasticama koje su doneli nadležni organi, a nisu u celini ili delimično iskorišćena do dana početka primene ovog zakona mogu se iskoristiti u rokovima utvrđenim tim aktima.

Obaveze iz pojedinačnih akata u vezi sa oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina ili drugim carinskim povlasticama koje su doneli nadležni organi, moraju se izvršiti do isteka roka utvrđenog tim aktima.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »