Carinski zakon

Tarifno svrstavanje robe

Član 31

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Radi primene Carinske tarife roba se sistematizuje u tarifne brojeve i tarifne podbrojeve, u skladu sa Zakonom o Carinskoj tarifi.

Radi primene netarifnih mera, roba se sistematizuje utvrđivanjem tarifnog stava za tu robu, u skladu sa Zakonom o Carinskoj tarifi, odnosno u skladu s drugom nomenklaturom koja se u celosti ili delimično zasniva na Carinskoj tarifi, a kojom se može vršiti i dodatna podela tarifnih podbrojeva.

Sistematizovanje, odnosno dodatna podela tarifnih podbrojeva izvršena u skladu sa stavom 2. ovog člana, koristi se za primenu mera iz tog stava.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »