Carinski zakon

GLAVA II POREKLO ROBE

ODELJAK 1 NEPREFERENCIJALNO POREKLO ROBE

Član 32

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Nepreferencijalno poreklo robe propisuje se radi:.

1) primene Carinske tarife, sa izuzetkom mera navedenih u članu 30. stav 3. tač. 4) i 5) ovog zakona;

2) primene mera koje nisu tarifne, a koje su utvrđene propisima kojima se uređuje trgovina robom;

3) pripreme i izdavanja uverenja o poreklu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »