Carinski zakon

Stupanje na snagu

Član 311

  « Prethodni član  

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od tridesetog dana od dana stupanja na snagu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član