Carinski zakon

Propisi koji prestaju da važe

Član 310

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Danom početka primene ovog zakona, prestaje da važi Carinski zakon („Službeni glasnik RS”, br.73/03, 61/05, 85/05 – dr.zakon i 62/06 – dr.zakon), osim čl. 252. do 329. tog zakona.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se najkasnije u roku od šest meseci od dana početka primene ovog zakona.

Do stupanja na snagu propisa iz stava 2. ovog člana primenjivaće se propisi doneti na osnovu Carinskog zakona („Službeni glasnik Republike Srbije”, br.73/03, 61/05, 85/05 – dr.zakon i 62/06 – dr.zakon), ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »