Carinski zakon

Roba u potpunosti dobijena ili proizvedena

Član 33

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Robom poreklom iz određene države smatra se roba koja je u potpunosti dobijena ili proizvedena u toj državi.

Robom poreklom iz određene države smatraju se:.

1) minerali izvađeni u toj državi;

2) biljni proizvodi koji su dobijeni u toj državi (ubrani, požnjeveni, izvađeni i dr.);

3) životinje okoćene, izležene i uzgojene u toj državi;

4) proizvodi dobijeni od živih životinja koje su u toj državi uzgojene;

5) proizvodi dobijeni lovom i ribolovom u toj državi;

6) proizvodi dobijeni morskim ribolovom i drugi proizvodi izvađeni iz mora izvan teritorijalnih voda neke države, sa plovilima koja su registrovana ili upisana u registar u toj državi i koja plove pod zastavom te države;

7) proizvodi dobijeni ili proizvedeni na brodovima – fabrikama od proizvoda navedenih u tački 6) poreklom iz te države, ako su ti brodovi –fabrike registrovani ili upisani u registar u toj državi i plove pod zastavom te države;

8) proizvodi izvađeni sa morskog dna (podmorja) ili iz sloja zemlje ispod tog morskog dna, izvan teritorijalnih voda, ako ta država ima isključiva prava eksploatacije morskog dna (podmorja) ili iz sloja zemlje ispod tog morskog dna;

9) ostaci i otpaci proizvoda dobijenih kao rezultat proizvodnih procesa u toj državi i upotrebljavanih predmeta ako su prikupljeni u njoj, a mogu se koristiti samo za ponovno dobijanje sirovina;

10) roba proizvedena na teritoriji te države isključivo od proizvoda navedenih u tač. od 1) do 10) ovog stava ili od njihovih derivata (sekundarnih proizvoda), u bilo kojoj fazi proizvodnje.

Pod pojmom država, za primenu stava 2. ovog člana, podrazumevaju se i teritorijalne vode te države.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »