Carinski zakon

Isprava o poreklu robe i dodatni dokazi

Član 36

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinskim ili drugim propisima može se predvideti obaveza podnošenja isprave kojom se dokazuje poreklo robe.

Carinski organ može, u slučaju opravdane sumnje, iako je isprava o poreklu robe podneta, zahtevati dodatni dokaz o poreklu robe u skladu s pravilima utvrđenim odgovarajućim propisima.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »